opslagen

Algemene verkoopvoorwaarden B2B

van supplies24 GmbH, Biberger Straße 93, 82008 Unterhaching, Duitsland, hierna verkoper genoemd.

§ 1 Algemeen
§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst
§ 3 Eigendomsvoorbehoud en ontbinding
§ 4 Verslechtering van de vermogenspositie van de klant
§ 5 Vergoeding
§ 6 Betalingsmogelijkheden en leveringskosten
§ 7 Levering
§ 8 Risico-overgang
§ 9 Garantie
§ 10 Aansprakelijkheidsbeperkingen
§ 11 Hoger geweld 
§ 12 Slotbepalingen

 

§ 1 Algemeen

(1) De meest recente versie van de algemene voorwaarden geldt als raamovereenkomst ook voor toekomstige overeenkomsten met dezelfde klant, zonder dat de verkoper bij elke overeenkomst opnieuw daarop hoeft te wijzen.

(2) Klanten, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, zijn uitsluitend natuurlijke personen, rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarmee een zakenrelatie wordt aangegaan en die handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige werkzaamheden (ondernemer, conform § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, BGB) en publiekrechtelijke rechtspersonen.

De klanten dienen hun ondernemingsvorm aan te tonen door het overleggen van daartoe geschikte documenten (bijv. bedrijfsregistratie of briefpapier van het bedrijf).

(3) Individuele contractuele afspraken gaan boven deze algemene voorwaarden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden gaan geen deel uitmaken van het contract, tenzij uitdrukkelijk met de geldigheid van die voorwaarden wordt ingestemd. Deze algemene voorwaarden gelden ook wanneer de verkoper de levering aan de klant onvoorwaardelijk verricht, wetende dat de klant voorwaarden heeft gesteld die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden of die daarvan afwijken.

 

 

§2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Het aanbod van de verkoper is altijd vrijblijvend en niet-bindend, tenzij uit het aanbod anders blijkt. Als gevolg van technische weergavemogelijkheden kunnen met name de kleuren van de bestelde goederen binnen redelijke grenzen afwijken van de weergegeven goederen op het internet, in catalogi of in andere productbeschrijvingen.

(2) Klanten kunnen schriftelijk, telefonisch, per e-mail of per fax bestellen. De bestelling van de klant vormt een bindend voorstel voor het afsluiten van een overeenkomst over het bestelde goed/de bestelde goederen. Bij bestellingen per e-mail zal de verkoper de ontvangst van de bestelling van de klant direct bevestigen met een e-mail.

(3) De verkoper heeft het recht het bij de bestelling behorende contractuele aanbod binnen 2 werkdagen te aanvaarden. Bij goederen die via de post zijn besteld, heeft de verkoper het recht de bestelling binnen 10 dagen te aanvaarden. Wanneer de verkoper binnen deze termijn de bestelde goederen levert, is de aanvaarding een feit. De verkoper heeft het recht de bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

(4) De overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat er in geval van een onjuiste of onreglementaire levering aan de verkoper zelf niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd. Dit geldt alleen in het geval dat het niet-leveren de verkoper niet kan worden aangerekend en hij met de nodige zorgvuldigheid een concrete dekkingstransactie met de toeleverancier heeft afgeslоten. De verkoper zal alles in het werk stellen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om de goederen te leveren. Zo niet, dan wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant daarover direct op de hoogte gebracht.

(5) De overeenkomst is opgesteld in de Duitse taal.

(6) De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen en samen met de rechtsgeldige algemene voorwaarden na totstandkoming van de overeenkomst per e-mail naar de klant gestuurd.

 

 

§ 3 Eigendomsvoorbehoud en ontbinding

(1) De verkoper behoudt zich het recht op eigendom van de goederen voor tot het moment dat alle vorderingen uit een lopende zakelijke verbintenis zijn voldaan.

(2) Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud is de klant verplicht het gekochte met zorg te behandelen. Technische apparaten moeten door de klant op eigen kosten tegen de nieuwwaarde worden verzekerd tegen brand- en waterschade en tegen diefstal. De klant zal de verkoper reeds nu alle rechten cederen ter hoogte van het factuurbedrag die een eventuele schade met zich meebrengt.

(3) Bij beschadiging of verwoesting van de goederen dient de klant de verkoper daarover onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit geldt tevens voor beslagleggingen of andere ingrepen van derden. Indien de derde partij niet in de gelegenheid is de verkoper de juridische en buitengerechtelijke kosten van een eis conform § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de bij de verkoper ontstane schade.

(4) De klant heeft het recht het gekochte in een normale bedrijfsvoering door te verkopen; hij zal de verkoper reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag cederen die ontstaan uit de doorverkoop aan zijn afnemers of derden, onafhankelijk of het gekochte zonder of na verwerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om deze vordering te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vordering zelf te innen, blijft onverminderd van toepassing. De verkoper verplicht zich echter de vordering niet te verhalen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in verzuim komt met betaling en er in het bijzonder geen verzoek tot opening van een schikkings- of faillissementsprocedure is ingediend of sprake is van staking van betaling. In deze gevallen kan de verkoper verlangen dat de klant de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren aan hem bekendmaakt, alle voor de inning van belang zijnde informatie verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en zijn schuldenaren (derden) op de hoogte stelt van de overdracht. Indien de klant de vordering in het kader van echte factoring verkoopt, zal hij de verkoper de in haar plaats gestelde vordering tegen de factor cederen.

(5) De verkoper neemt bovenstaande cessie aan.

(6) De verkoper verplicht zich de hem toekomende onderpanden op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van zijn onderpanden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt; de keuze van de vrij te geven onderpanden berust bij de verkoper.

 

 

§ 4 Verslechtering van de vermogenspositie van de klant

(1) Indien de verkoper na totstandkoming van de overeenkomst aanwijzingen krijgt van een wezenlijke verslechtering van de vermogenspositie van de klant die doen verwachten dat de klant vermoedelijk niet in staat zal zijn de bestaande betalingsverplichtingen op de vervaldatum na te komen, kan hij volledige betaling van alle rekeningen verlangen en nog niet opeisbare rekeningen vorderen.

(2) Wanneer over het vermogen van de klant een juridische schikkingsprocedure wordt gestart of diens faillissement wordt aangevraagd, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te vorderen, indien de klant de tegenprestatie nog niet of niet volledig heeft voldaan. Eventuele schadeclaims van de verkoper blijven onverminderd van toepassing. De verkoper is na terugname van het gekochte bevoegd deze te verkopen. De opbrengst van deze verkoop wordt verrekend met de schulden van de klant, na aftrek van redelijke kosten van de verkoop.

 

§ 5 Vergoeding

De vermelde prijs is bindend. De prijzen zijn in euro's excl. omzetbelasting en zonder verzendkosten. Douaneheffingen en soortgelijke heffingen zijn voor rekening van de klant. De omzetbelasting wordt apart berekend op basis van het op dat moment geldige tarief. De prijzen op de dag van totstandkoming van de overeenkomst zijn geldig. Mits niet anders overeengekomen, gelden de prijzen af magazijn.

 

§ 6 Betalingsmogelijkheden en leveringskosten

(1) De klanten kunnen de betaling na individuele overeenkomst voldoen bij vooruitbetaling/per overschrijving, automatisch of op rekening. De verkoper behoudt zich het recht voor afzonderlijke betaalwijzen uit te sluiten. Nieuwe klanten kunnen uitsluitend betalen bij vooruitbetaling.

(2) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de koopprijs binnen 14 dagen na bestelling zonder aftrek te worden betaald. Na afloop van deze termijn heeft de klant een betalingsachterstand. Deze dient tijdens de betalingsachterstand naast de geldschuld 9% rente boven het basisrentetarief te betalen. Bovendien is de klant bij een betalingsachterstand een vergoeding verschuldigd van 40 euro. Dit geldt ook in het geval van een achterstand van een aanbetaling of een andere termijnbetaling. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor een hogere vertragingsvergoeding te berekenen. De vergoeding zoals genoemd in zin 4 zal in mindering worden gebracht op een verschuldigde schadeclaim voor zover de schade kosten van rechtsvervolging betreffen. Onze aanspraak op de commerciële rentelooptijd (§ 353 van het Duitse Wetboek van Koophandel, HGB) blijft ten opzichte van handelaren onverminderd van toepassing.

(3) De klant heeft enkel recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld of erkend zijn of door de verkoper niet zijn betwist. Het recht van de koper op compensatie met contractuele en andere aanspraken op basis van de voorbereiding of realisatie van deze contractuele relatie blijft onverminderd van toepassing. De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen indien zijn tegenvordering berust op dezelfde contractuele relatie.

(4) De verkoper levert de goederen tegen betaling in zijn bedrijfsruimten of direct aan diens klanten. De soort levering en de hoogte van de leveringskosten worden de klant voor levering apart meegedeeld.

 

§ 7 Levering

(1) De verkoper levert uitsluitend naar Duitsland en Oostenrijk. Verzenden naar andere landen is alleen mogelijk na voorafgaand verzoek.

(2) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt de verkoper de geschikte verzendmethode en het transportbedrijf naar billijkheid.

(3) De verkoper is alleen verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk afleveren van de goederen aan het transportbedrijf en is niet verantwoordelijk voor door het transportbedrijf veroorzaakte vertragingen.

(4) De verkoper zal de goederen uiterlijk op het met de klant overeengekomen of op de aan de aanbodzijde zichtbare datum (dag van afgifte van de goederen door de verkoper aan het verzendbedrijf) aan de klant of in het geval van dropshipping aan de eindconsument leveren, waarbij deze datum slechts bij benadering is en daarom met max. één werkdag mag worden overschreden. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of op de internetsite staat aangegeven, worden voorradige resp. op de internetsite als "op voorraad" geregistreerde goederen binnen één werkdag (behoudens een conform alinea 5 toegestane verkoop) verzonden. Dit voor de leveringstermijn beslissende moment begint bij levering bij vooruitbetaling uiterlijk op de dag van ontvangst van de volledige koopprijs; bij alle andere betaalwijzen op de dag van de totstandkoming van de koopovereenkomst.

(5) Indien de goederen bij afgifte van het aanbod door de klant voorradig resp. bij een bestelling op de aanbodsite op internet is geregistreerd als „op voorraad“ en met de klant levering bij vooruitbetaling is overeengekomen, zal de verkoper de goederen binnen vijf werkdagen na de aanname van het aanbod op voorraad hebben; indien de betaling niet binnen deze termijn is ontvangen door de verkoper heeft hij te allen tijde het recht de goederen te verkopen. In dat geval wordt geleverd binnen de in alinea 4 genoemde termijn, zolang de voorraad strekt. In alle andere gevallen geldt voor de levering een termijn van drie weken vanaf ontvangst van de betaling als overeengekomen, mits de goederen kunnen worden geleverd door de leverancier. Er wordt verwezen naar het voorbeһoud van reglementaire levering aan de verkoper zelf conform § 2 alinea 4.

(6) Indien de goederen bij bestelling niet of niet op tijd leverbaar zijn, zal de verkoper de klant daarover direct informeren en hem de vermoedelijke leveringstermijn meedelen. Er wordt verwezen naar het voorbeһoud van reglementaire levering aan de verkoper zelf conform § 2 alinea 4.

(7) De verkoper heeft het recht een gedeeltelijke levering uit te voeren, mits er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat een gedeeltelijke levering in het belang is van de klant. Dit brengt voor de klant geen meerkost met zich mee.

(8) De levering per expediteur vindt plaats vanaf de trottoirrand of een laadplatform. De klant dient de verkoper voor de totstandkoming van de overeenkomst, uiterlijk echter tijdig voor aanlevering te wijzen op bijzonderheden rond de aanlevering, zoals bijv. aanlevertijden, beperkte doorrijhoogtes, maximale voertuiglengtes, aanlevering per hefplateau of maximale pallethoogte.

 

§ 8 Risico-overgang

(1) Het risico van het bij toeval tenietgaan of bij toeval verslechteren van de goederen gaat met de afgifte, bij de verzendingskoop met de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of een andere persoon of onderneming die de verzending verzorgt over op de klant.

(2) Een te late aanname van de zending door de klant staat gelijk aan afgifte. Bij een te late aanname van de klant heeft de verkoper het recht om vergoeding van de meerkosten te verlangen die hij moest maken voor het tevergeefs aanbieden, het opslaan en het behoud van de te leveren voorwerpen.

(3) Indien de klant niet nalatig is geweest, zal de verkoper deze vergoeding van de expediteur of vrachtvervoerder verlangen.

 

§ 9 Garantie

(1) De geleverde goederen kunnen binnen redelijke grenzen enigszins afwijken van de afbeeldingen op internet, in catalogi of in andere productbeschrijvingen. Er wordt verwezen naar § 2 alinea 1 van deze algemene voorwaarden.

(2) De goederen dienen direct te worden gecontroleerd op afwijkingen wat betreft kwaliteit of hoeveelheden en evidente gebreken dienen uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de goederen aan de verkoper te worden meegedeeld; een beroep op de garantie is anders uitgesloten. Om de termijn na te komen, volstaat de tijdige zending resp. mededeling. Het is de taak van de klant om alle claimvoorwaarden te bewijzen, met name de gebreken zelf, het tijdstip dat de gebreken zijn geconstateerd en het tijdig indienen van de klacht. Voor handelaren geldt § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB)

(3) De verkoper heeft de keuze de gebreken te herstellen of een vervangende levering uit te voeren. De vergoeding van tevergeefse inspanningen, zoals beschreven in § 284 BGB is uitgesloten.

(4) Bij slechts geringe gebreken heeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. De belangen van beide partijen moeten hierbij in overweging worden genomen. Indien de klant kiest voor een schadevergoeding in plaats van de verrichting, zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen conform §10 van kracht.

(6) De basis van de aansprakelijkheid van de verkoper vormt met name de gesloten overeenkomst over de toestand van de goederen. Als overeengekomen toestand van de goederen geldt in principe alleen de als zodanig aangeduide productbeschrijving (ook van de fabrikant) die de klant voor zijn bestelling heeft ontvangen of die op dezelfde wijze als deze AV bij de overeenkomst werd betrokken, mits niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wanneer de toestand niet is overeengekomen, moet op basis van wettelijke regels worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 alinea 1 zin 2 en 3 BGB). Voor openbare uitingen van de fabrikant of van derden (bijv. reclame-uitingen) is de verkoper niet aansprakelijk. Dit geldt niet als de verkoper zelf fabrikant van de goederen is.

(7) De garantietermijn bedraagt in afwijking van de wettelijke regelgeving één jaar na aflevering van de goederen. De garantietermijn begint met de risico-overgang conform § 8. De eenjarige garantietermijn geldt niet wanneer de verkoper grove nalatigheid of arglistigheid kan worden verweten, daarnaast niet bij aan de verkoper toe te rekenen schade aan lichaam of gezondheid en bij overlijden van de klant, in geval van garantie en in geval van leveringsregres conform §§ 478, 479 BGB. De aansprakelijkheid van de verkoper conform de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) blijft onverminderd van toepassing.

(8) De verkoper geeft de koper geen garanties in wettelijke zin tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Fabrieksgaranties blijven onverminderd van toepassing.

 

§ 10 Aansprakelijkheidsbeperkingen

(1) In geval van kleine nalatigheden in de nakoming van verplichtingen blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contract-typische, rechtstreekse, gemiddelde schade. Dit geldt ook bij kleine nalatigheden in de nakoming van verplichtingen door wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers resp. plaatsvervangers van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk bij kleine schendingen van niet-noemenswaardige contractuele verplichtingen. De verkoper is daarentegen wel aansprakelijk voor de schending van de wezenlijke contractuele rechtspositie van de klant. De overeenkomst dient de klant wezenlijke contractuele rechtsposities te garanderen op basis van de inhoud en het doel van het contract. De verkoper is daarnaast aansprakelijk voor de schending van verplichtingen waarvan nakoming voorwaarde is om de overeenkomst reglementair uit te voeren en waarbij de klant mag vertrouwen op naleving van deze verplichtingen.

(2) Bovenstaande garantiebeperkingen hebben geen invloed op de aanspraken van de klant die voortvloeien uit garanties en/of productaansprakelijkheid. Daarnaast gelden de garantiebeperkingen niet bij arglistigheid, bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen en bij de verkoper toe te rekenen schade aan lichaam of gezondheid resp. bij overlijden van de klant.

(3) Ten gevolge van een wanprestatie die niet bestaat uit een mankement kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden of opzeggen als de verkoper aansprakelijk is voor de wanprestatie. Een vrij opzeggingsrecht van de koper (met name conform §§ 651, 649 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

(4) De verkoper is alleen aansprakelijk voor de eigen content van zijn website. Indien er via links toegang mogelijk is tot andere websites is de verkoper niet verantwoordelijk voor de daar aanwezige content. Hij maakt zich die content niet eigen. Indien de verkoper kennis krijgt van onrechtmatige content op externe websites zal hij de toegang tot deze sites direct blokkeren, mits dit redelijk en voor hem technisch mogelijk is.

 

§ 11 Hoger geweld

(1) Is het voor de verkoper op basis van gebeurtenissen van hoger geweld niet of niet tijdig mogelijk zijn dienst te voltooien, dan heeft de verkoper het recht, de levering met de duur van de verhindering uit te stellen.

(2) Als hoger geweld gelden alle gebeurtenissen, die voor de verkoper onvoorzien zijn resp. waren of– zelfs als ze voorzien waren – buiten de invloedsfeer van de verkoper liggen resp. lagen en de verkoper het effect ervan op het vervullen van de overeenkomst niet door redelijke inspanningen kan verhinderen of kon verhinderen.

(3) Is voor de klant op basis van de vertraging de ontvangst van de dienst (levering) niet mogelijk, kan hij door overeenkomstige verklaring in tekstvorm (brief, fax, e-mail) tegenover de verkoper van de overeenkomst terugtreden.

(4) Een maand na het optreden van het hoger geweld hebben de verkoper en de klant het recht, door overeenkomstige verklaring in tekstvorm (brief, fax, e-mail) van het contract terug te treden, zoverre de gebeurtenis van het hoger geweld tot dat moment blijft voortduren. In het geval van een dergelijke terugtreding kunnen naast de daaruit volgende aanspraken conform §§ 346 ev. BGB, in het bijzonder de teruggave van reeds ontvangen diensten, geen andere aanspraken tegen de andere partij worden afgeleid.

(5) De bovenstaande paragrafen gelden overeenkomstig ook voor andere dan het Coronavirus op het moment van het afsluiten van de overeenkomst niet voorziene gebeurtenissen (bijv. moeilijkheden in materiaal – of energie, transport-vertragingen, gebrek aan werkkrachten, energie of grondstoffen of overheidsmaatregelen of de uitblijvende of niet tijdige levering door leveranciers), die de verkoper niet moet vertegenwoordigen

 

§ 12 Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

(2) Indien de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon is of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen heeft, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst de rechtbank die bevoegd is in de bedrijfsvestigingsplaats van de verkoper, mits er geen rechtbank is die exclusief bevoegd is. De verkoper heeft echter ook het recht de handelaar aan te klagen bij de rechtbank die bevoegd is in zijn woonplaats of bedrijfsvestigingsplaats.