Privacyverklaring

 

1. Algemene informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) In de volgende privacyverklaring willen wij toelichten hoe wij omgaan met persoonsgegevens die worden doorgegeven aan ons bij gebruik van onze website resp. onze aanbiedingen op internet. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijv. naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens art. 4 punt 7 AVG:

Media-Concept Büribedarf GmbH
Biberger Straße 93
D-82008 Unterhaching

Tel.: +49 89 248809-0
Fax: +49 89 2488 09-999
E-mail: kontakt@media-concept.com

(3) U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@media-concept.com of op bovenvermeld adres, met toevoeging van „De functionaris voor gegevensbescherming“ / „t.a.v. Brigitte Harz“

 

2. Rechten van de betrokkenen

(1) U hebt de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot de persoonsgegevens die u betreffen:

 • Recht op informatie (art. 15 AVG) over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt; 
 • Recht op correctie (art. 16 AVG) of vervollediging van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt; 
 • Recht op verwijdering (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover de verwerking niet uitzonderlijk volgens art. 17 lid 3 AVG vereist is; 
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG); 
 • Recht op kennisgeving (art. 19 AVG); 
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG); 
 • Recht op herroeping van een gegeven toestemming (art. 7 lid 3 AVG).
   

(2) Voor het overige hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie op het vlak van gegevensbescherming, voor zover u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig is. Dat zijn de nationale functionarissen voor gegevensbescherming. De contactpersoon die voor u bevoegd is, vindt u bijv. via de volgende URL: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften

 

(3) Verzet tegen de verwerking van uw gegevens

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de afweging van belangen, kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking. Dat is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet vereist is voor de vervulling van een contract met u, wat door ons telkens bij de overeenkomstige functiebeschrijving wordt weergegeven. Wanneer dergelijk verzet wordt uitgeoefend, verzoeken wij om de redenen toe te lichten, waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals dat door ons wordt gedaan. Indien uw verzet gegrond is, kijken wij de situatie na en zullen wij de gegevensverwerking staken resp. aanpassen ofwel u aantonen op grond van welke dwingende gerechtvaardigde redenen wij de verwerking voortzetten.

 

Uiteraard kunt u op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Over uw verzet tegen reclame kunt u ons informeren via de volgende contactgegevens: mail@supplies24.nl

 

3. Gegevensveiligheid

Aangezien de veiligheid van uw gegevens belangrijk is, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven met een veilige TLS-versleuteling/verbinding. TLS (Transport Layer Security) is een protocol voor de versleuteling van gegevensoverdrachten op internet. Hiermee beschermen wij uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang.  De versleuteling van de verbinding kunt u in de browserbalk herkennen aan het teken „https//:“ resp. het slotsymbool.

Bovendien beveiligen wij onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een complete beveiliging tegen alle risico‘s evenwel niet mogelijk.

 

4. Bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus zonder zich te registreren of ons op een andere manier informatie over te maken, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Zodra u een bestand van onze website opvraagt, worden standaard toegangsgegevens verzameld en opgeslagen.

Dit gegevensbestand bestaat uit:

 • de pagina vanaf waar het bestand werd opgevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en het tijdstip van de opvraging,
 • de telkens overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • de toegangsstatus / HTTP-statuscode (d.w.z. of het bestand overgedragen of eventueel niet gevonden werd enz.)
 • een beschrijving van het type en de versie van de gebruikte browser
 • het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingestelde resolutie,
 • het gebruikte IP-adres.

Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk, om u onze website weer te geven, evenals de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Verder worden deze geëvalueerd voor interne statistische doeleinden evenals voor de technische administratie van de website. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S.1 lit. f AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de vermelde doeleinden van de gegevensverzameling.

 

5. Gebruik van onze webshop

(1) Indien u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, dan moet u in het kader van de bestelling persoonsgegevens zoals

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
   

invoeren. Welke gegevens daarvoor worden verzameld, blijkt uit de desbetreffende invoervensters, waarbij de noodzakelijke verplichte gegevens telkens speciaal aangeduid zijn. Alle andere gegevens zijn vrijwillig. De vermelding van uw persoonsgegevens dient het doeleinde en is in zoverre vereist, als ze nodig zijn voor de afsluiting van het contract en de afhandeling van uw bestelling. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lid 1 lit. b AVG.

(2) U hebt de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken. Om uw persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor andere, latere bestellingen, worden de door u vermelde gegevens herroepelijk opgeslagen en verwerkt. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG.

(3) Op grond van handels- en fiscaalrechtelijke richtlijnen zijn wij verplicht om uw adres-, betaal- en bestelgegevens tien jaar te bewaren. Uw gegevens worden derhalve niet volledig verwijderd, ook niet wanneer ze niet meer nodig zijn voor het afgesloten contract. De verwerking wordt evenwel beperkt voor zover dit nodig is voor de inachtneming van de wettelijke verplichtingen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. c AVG.

(4) De gegevens die u ons hebt doorgegeven in het kader van uw bestelling, gebruiken wij uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestelling.  Voor de afwikkeling van de bestelling doen wij een beroep op de hierna vermelde externe dienstverlener:

(a) Voor de levering van het goed moeten uw adresgegevens worden doorgegeven aan onze pakjesdiensten. Die zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens en ze uitsluitend op te slaan en te gebruiken voor de levering, en ze na geslaagde levering weer te verwijderen. Rechtsgrond voor de doorgave van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. b AVG.

(b) Voor de afwikkeling van de betaling worden uw betaalgegevens doorgegeven aan de kredietinstelling die de opdracht tot betalen kreeg, resp. de telkens gekozen betalingsdienstverlener. Rechtsgrond voor de doorgave van de gegevens is hierbij art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG.

Uw betalingsgegevens worden telkens volgens het door u gekozen betalingsmiddel doorgestuurd naar de overeenkomstige betalingsdienstverlener. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de betalingsdienstverlener. Informatie in het bijzonder over de verantwoordelijke dienst van de betalingsdienstverlener en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt door de betalingsdienstverleners, is terug te vinden op de volgende websites:

PayPal:
Bij een betaling via PayPal, worden uw gegevens die vereist zijn voor de betaling, doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.  Informatie over de identiteitscontrole bij PayPal en uitwisseling van gegevens met kredietinlichtingendiensten (solvabiliteitsinformatie) vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/creditchk. Rechtsgrond voor PayPal is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG op basis van het rechtmatige belang in de vaststelling van uw solvabiliteit. Meer informatie vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

6. E-mail reclame bij bestaande klantenrelaties

(1) Als u bij ons artikelen koopt of diensten in aanspraak neemt en ons in dit verband uw e-mailadres hebt verzonden, behouden we ons het recht voor om u in de toekomst e-mails te verzenden met aanbiedingen voor gelijkaardige artikelen resp. diensten, zoals de door u reeds gekochte artikelen (zog. rechtstreekse reclame). Conf. § 7 lid 3 UWG is er geen aparte goedkeuring vereist. Rechtsgrond is ons rechtmatig belang aan gepersonaliseerde rechtstreekse reclame conform art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG.

(2) U kunt deze verwerking steeds tegenspreken. Schrijf hiervoor een e-mail naar mail@supplies24.nl of neem contact op via de bovengenoemde contactgegevens van de verantwoordelijke of druk op de afmeldknop in de e-mail, die u ontvangt. Hiervoor ontstaan voor u enkel doorgiftekosten gebaseerd op de basistarieven.

(3) Voor de verzending van onze Newsletter gebruiken wij de e-mailmarketingaanbieder "Inxmail GmbH", Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg.

Met de registratie voor onze Newsletter worden de gegevens die bij de registratie worden opgegeven, doorgegeven aan Inxmail. Inxmail biedt bovendien statistische evaluatiemogelijkheden, en ook de mogelijkheid om afzonderlijke evaluaties op basis van e-mailadressen te gebruiken. Dat helpt ons om u enkel aanbiedingen te versturen die voor u ook relevant zijn.

Inxmail is gevestigd in Duitsland, dus de EU-verordeningen op de DSGVO zijn hier van toepassing.

Meer informatie over Inxmail en gegevensbescherming vindt u op: inxmail.de/datenschutz

 

7. Bij contact via e-mail

(1) In het kader van uw contact via e-mail op onze website worden persoonsgegevens verzameld en door ons opgeslagen: e-mailadres en e-mailtekst evenals andere gegevens die vrijwillig worden meegedeeld.

(2) De gegevens die u meedeelt, verwerken wij uitsluitend om uw contactverzoek te verwerken. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. b AVG resp. ons rechtmatig belang om tegemoet te komen aan uw verzoek volgens art. 6 lid S. 1 lit. f AVG

(3) Is een bewaring niet langer noodzakelijk, dan verwijderen wij alle persoonsgegevens die in dat verband werden verzameld. Voor zover er een wettelijke bewaarplicht bestaat, wordt de verwerking beperkt tot dat doeleinde. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 lit. c AVG.

 

8. Inlichtingen in verband met kredietwaardigheid

In zoverre wij betaling achteraf accepteren, bv; bij aankoop onder rembours, vragen wij bij het accountantskantoor First Debit GmbH, Am Hülsenbusch 23, 59063 Hamm, om inlichtingen in verband met de kredietwaardigheid, ter bescherming van onze belangen. Daartoe maken wij uw naam en adres over en gebruiken wij de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid dat betaling achterwege zal blijven om een weloverwogen beslissing te nemen aangaande de betaaloptie. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang voortvloeit uit voormelde doeleinden.

De inlichtingen in verband met kredietwaardigheid kunnen waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van erkende wiskundig-statistische procedures werden berekend, waarbij in de berekening onder andere adresgegevens opgenomen zijn. Uw belangen die bescherming verdienen, worden conform de wettelijke bepalingen beschermd. U kunt tegen deze controle te allen tijde bezwaar aantekenen. Dit bezwaar geldt dan voor de toekomstige controles. Dat kan betekenen dat wij u bepaalde betaalopties niet meer kunnen aanbieden.

 

9. Factoring

Wij hebben een factoringovereenkomst gesloten met CommerzFactoring GmbH. Dit omvat de overdracht van onze vorderingen en de overdracht van het debiteurenbeheer. Daarom worden de volgende gegevens aan de CommerzFactoring GmbH doorgegeven.

- Uw bedrijf en adres alsmede, indien van toepassing, namen van contactpersonen en contactgegevens

- Gegevens over onze vorderingen, met name factuurbedrag en vervaldatum

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de uitbesteding van het debiteurenbeheer en de onmiddellijke vereffening van onze vorderingen door de CommerzFactoring GmbH, alsook uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen in het kader van de factoringovereenkomst.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van CommerzFactoring GmbH op:  https://www.commerzfactoring.de/portal/media/cf/cf-teaser/02_2020_CF_Datenschutzhinweise_Abnehmer.pdf

 

10. Cookies

(1) Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw eindapparaat (pc, laptop, tablet, smartphone, enz.). Ze dienen om het gebruik van onze website voor u aangenamer en comfortabeler te maken of voor analytische doeleinden. Wanneer u de desbetreffende pagina opnieuw opvraagt, wordt uw eindapparaat herkend, dankzij de cookies. Dat zorgt er o.a. voor dat gegevens die u eenmaal hebt ingevoerd, reeds klaarstaan als u het formulier opnieuw invult, of dat de bestelling van artikelen die reeds in het winkelmandje zijn geplaatst, kan worden voortgezet. Voor zover cookies worden gebruikt met het oog op de afsluiting of uitvoering van het contract, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 S.1 lit. b AVG.
 Worden de cookies gebruikt om onze rechtmatige belangen in de aangename en comfortabele functionaliteit evenals analyse en verbetering van onze website te garanderen, dan is art. 6 lid 1 S.1 lit. f AVG de rechtsgrond.

(2) Deze website maakt gebruik van de hierna vermelde soorten cookies:

Bovendien gebruiken wij cookies die na het beëindigen van de browser of als u uitlogt, automatisch worden verwijderd van uw harde schijf (tijdelijke cookies, in het bijzonder zog. sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw eindapparaat herkennen bij een volgende bezoek (zog. persistente of permanente cookies). Deze cookies worden na een vooraf ingestelde tijdspanne, verschillend naar gelang van het cookie, automatisch verwijderd van uw systeem.
(3) Op deze website zijn inhoud en diensten van andere aanbieders opgenomen (bijv. Facebook, YouTube), die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Wij verwijzen in zoverre naar onze onderstaande uiteenzettingen.

(4) U kunt de bewaring van cookies op elk ogenblik wijzigen in uw browserinstellingen, bijv. de aanvaarding van alle cookies, van Third-Party-Cookies (cookies die door een derde worden geplaatst, dus niet door de eigenlijke website waarop men zich op dat moment bevindt) of van afzonderlijke cookies weigeren of ze verwijderen. Wij wijzen er echter op dat in dat geval onze website mogelijk niet meer ten volle kan worden benut. Wij bevelen u aan, om uw privacy te beschermen, om de cookies op uw eindapparaat en de browsergeschiedenis regelmatig te verwijderen.

 

11. Analysetools

Op onze website worden de hierna vermelde trackingmaatregelen toegepast om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verworven statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter weergeven voor u als gebruiker, evenals het succes van onze reclameacties meten en onze marketingacties optimaliseren. Uiteindelijk kunnen wij u ook gepersonaliseerde marketinginformatie opsturen. Rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons rechtmatig belang voortvloeit uit de voormelde doeleinden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google LLC (Google). Google Analytics gebruikt zog. cookies (zie ook hoger onder „cookies“ in deze privacyverklaring). Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Wij wijzen erop, dat deze website Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“ gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen maar in verkorte vorm kunnen worden verwerkt, zodat het uitgesloten is dat een adres kan worden teruggekoppeld aan een bepaalde persoon.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te verschaffen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

U kunt bovendien verhinderen dat Google de informatie die wordt verzameld door het cookie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres), registreert en verwerkt, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verder kunt u de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deaktivieren

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

12. Marketinginstrumenten

Google Adwords

Gebruik van Google Adwords Conversion-Tracking/Remarketing

We gebruiken het aanbod van Google Adwords met gebruik van de zog. Conversions Tracking. Het gaat hierbij om diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google‘), die ertoe dienen om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen in samenhang met de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameacties zijn. Bedoeling is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter in te richten voor u en om de reclamekosten correct te berekenen. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, waarbij ons belang voortvloeit uit de voormelde doeleinden.

Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde ‘Ad Server‘ geleverd. Daarbij gebruiken we Ad Server Cookies waardoor bepaalde parameters om het succes te meten, zoals het invoegen van advertenties of clicks door de gebruiker, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website komt, wordt door Google Adwords een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen normaliter na 30 dagen hun geldigheid en mogen er niet toe dienen om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden normaliter als analysewaarden het Unique Cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (frequency), laatste impressie (relevant voor post-view-conversions), alsook opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden aangesproken) opgeslagen.

Deze cookies maken het voor Google en voor ons mogelijk om uw internetbrowser te herkennen. Voor zover een gebruiker bepaalde pagina‘s van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet afgelopen is, kunnen Google en de Adwords-klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina werd geleid. Aan elke Adwords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen zo niet via de websites van Adwords-klanten worden opgevolgd. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. We krijgen van Google enkel statische beoordelingen ter beschikking gesteld. Aan de hand van deze beoordelingen kunnen we herkennen welk van de gebruikte reclamemaatregelen zeer efficiënt zijn. Andere gegevens uit het gebruik van reclamemiddelen ontvangen we niet, in het bijzonder kunnen we de gebruiker niet aan de hand van deze informatie identificeren.

Op grond van de gebruikte marketinginstrumenten maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die door dit instrument worden verzameld door Google, en wij informeren u daarom in overeenstemming met onze kennisstand: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgevraagd of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs wanneer u niet geregistreerd bent bij Google resp. niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en bewaart.

Naast Adwords Conversion gebruiken we de toepassing Google Remarketing. Hierbij gaat het om een procedé waarmee we u opnieuw willen aanspreken. Door deze toepassing kunnen na het bezoek aan onze website bij uw verder internetgebruik onze reclame-advertenties worden getoond. Dit gebeurt door middel van in uw browser opgeslagen cookies, via welke uw gebruikersgedrag bij het bezoeken van verschillende websites door Google wordt geregistreerd en beoordeeld. Zo kan door Google uw vorig bezoek aan onze website worden vastgesteld. Het samenvoegen van de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens met uw persoonsgegevens, die evt. door Google worden opgeslagen, vindt door volgens Google niet plaats. In het bijzonder wordt volgens Google bij de remarketing een pseudonimiteit gebruikt.

U kunt de deelname aan dit trackingprocedé op verschillende manieren verhinderen:

 • door de cookies voor conversion-tracking uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door het domein „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert
 • en ook door uw browserinstellingen aan te passen, bijv. kunt u  de aanvaarding van cookies in het algemeen, van Third-Party-Cookies (cookies die door een derde worden geplaatst, dus niet door de eigenlijke website, waarop men zich op dat moment bevindt) of van bepaalde cookies weigeren of ze verwijderen.
   

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, dat de naleving van het beschermingsniveau dat in de EU van kracht is, veiligstelt, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org raadplegen.

CrossEngage

We willen u op basis van voorafgaand en actueel gebruik van onze aanbieding geïndividualiseerde inhouden tonen om ons aanbod voor u als gebruiker interessanter voor te stellen. Hiervoor gebruiken we CrossEngage, een dienst van CrossEngage GmbH, Gontardstr. 11, 10178 Berlijn. CrossEngage is een Cross-channel marketing platform dat een gepersonaliseerde klantenbenadering in realtime via alle kanalen mogelijk maakt. Daarbij worden gebruikersgegevens uit alle relevante databronnen geraadpleegd en voor de conceptie en uitvoering van efficiënte campagnes ter beschikking gesteld. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG waarbij onze rechtmatige belangen voortvloeien uit de voormelde doeleinden. Om de inhouden te kunnen voorstellen en uit te spelen, wordt bij het gebruik van onze website een cookie met een looptijd van 12 maanden geplaatst. De via de cookie ontvangen gegevens overhandigen we als pseudoniem ter beoordeling aan onze dienstverlener CrossEngage. Hiervoor hebben we een orderverwerkingscontract met CrossEngage afgesloten. Bent u met het gebruik van de cookie voor de analyse van uw gebruiksgedrag niet akkoord, dan kunt u steeds uw browser zo instellen dat er geen cookie kan worden geplaatst.

Als u met de gegevensverzameling en het gebruik ervan niet akkoord bent, kunt u dit steeds voor de toekomst verhinderen door een bezwaar in te dienen via e-mail aan optout(at)crossengage.io.

Meer informatie vindt u op https://www.crossengage.io/privacy-policy/

 

13. Doorgave van gegevens voor het overige

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens enkel in de hierna vermelde gevallen door aan derden:

 • als u ons hiervoor een uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG hebt gegeven of
 • als volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. c AVG er een wettelijke verplichting voor de doorgave bestaat, bijv. in het kader van de strafrechtelijke vervolging of
 • de doorgave volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f vereist is om rechtsaanspraken geldend te maken of te verdedigen resp. om rechten uit te oefenen, en niet moet worden aangenomen dat een zwaarder wegend, gerechtvaardigd belang van de betrokkene de doorgave in de weg staat.